Digitális Zenei Fragmentológia

A „Lendület” projekt céljainak összefoglalása

A középkori kódextöredékek vizsgálata a múlt század 70-es éveiben manifesztálódott önálló tématerületként a nemzetközi és a magyar medievisztikai kutatásban. Mezey László alapozó munkálataiba a hazai zenetudomány képviselői (Dobszay László, Szendrei Janka) is bekapcsolódtak, közreadva az akkor ismert 655 kottás fragmentum katalógusát. Az eltelt csaknem 40 év óta a források száma megsokszorozódott. A primer forrásföltárás és a komparatív vizsgálat eszköztára gyökeresen átalakult, új lehetőségeket tárva a kutatás elé. A digitális technológia és az online megjelenés egymástól távol eső kódexek virtuális rekonstrukcióját teszi lehetővé. Projektünk a hazai zenei szempontú töredékkutatást a digitális fragmentológia nemzetközi hálózatának részévé kívánja tenni. E célt megvalósítása a föltárás – földolgozás – rekonstrukció három szintjén történik: 1. Primer forrásföltárás hazai és külföldi (szlovák, román, horvát és osztrák) könyv- és levéltárakban, bizonyított vagy feltételezett magyar provenienciájú forrásanyagot tartalmazó gyűjteményekben, a lefejtetlen (in situ) töredékek lehetőség szerinti restaurálása; 2. A források digitalizálása, kodikológiai-paleográfiai-dallamtörténeti földolgozása, az adatok adatbázisba foglalása és online megjelenítése; 3. Az azonos kódexből, műhelyből származó összetartozó töredékcsoportok azonosítása és virtuális rekonstrukciója, szintetikus-monografikus feldolgozása. A kutatás e szakasza magába foglalja a töredékek hordozókönyveinek és ezek possessorainak vizsgálatát, amely nélkülözhetetlen az eredeti kódexek kora újkori és újkori sorsának, itineráriumának felgöngyölítéséhez.

Kutatásunk nemcsak tudományos szempontból tekinthető innovatívnak – hiszen itt valóban források kerülhetnek elő vagy válnak korszerű módon rekonstruálhatóvá –, de új távlatokat nyit a magyarországi középkori és kora újkori kéziratos és könyves kultúra rétegeinek, kapcsolatrendszerének, transzmissziós útvonalainak és intézményi hátterének árnyaltabb megismerése előtt. Projektünk közvetlen kapcsolatban áll a hasonló célú közép-európai kezdeményezésekkel, s csatlakozik a nemzetközi fragmentológiai kutatás dinamikusan fejlődő zenei ágához.