Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról

A Fragmenta Manuscriptorum Musicalium Hungariae Mediaevalis (Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról) web-oldal célja a középkori Magyarország területéről származó, magyarországi és külföldi gyűjteményekben őrzött, valamint a Magyarországon fönnmaradt külföldi eredetű középkori és kora újkori hangjelzett liturgikus kódextöredékek föltárása, rendszerezése és online megjelenítése. A keresőrendszerrel ellátott, képanyagot és szöveges leírást egyaránt tartalmazó, elsősorban azonban zenetörténeti-zenepaleográfiai szempontú adatbázis gondolata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (korábban: OTKA) Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése című, K 120643 számú kutatási pályázatának keretei közt fogalmazódott meg 2016-ban, majd teljesedett ki a 2019. októberében alakult MTA Lendület – Digitális Zenei Fragmentológia kutatócsoport munkájában. A kutatás szorosan kapcsolódik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztályán évtizedek óta folyó, a magyarországi és közép-európai cantus planus forrásainak, repertóriumainak, dallamkészletének és notációs rendszereinek tudományos vizsgálatához.

Az adatbázis – a töredékek facsimiléje mellett – három szinten közöl információkat. Az első szinten a fragmentum könyvtári adatait és alapvető kodikológiai paramétereit foglaljuk össze. Ezekhez kapcsolódik az írásfajta és a notáció típusának meghatározása. Mivel a földolgozott töredékek túlnyomó része közép-európai eredetű, különös gondot fordítunk az e térségben használt középkori gótikus hangjegyírásfajták pontos, a hagyományos zenei-paleográfiai terminológiánál árnyaltabb megközelítésére. A notáció definiálását követően ezért a kottaszisztéma olyan további tulajdonságaira is figyelmeztetünk, mint a vonalak színezése, a kulcsrakás, a custos jellegzetes alakja vagy éppen hiánya, esetleg egyes különleges neumaformák. A részletes liturgikus tartalom az adatbázis második szintjén jelenik meg – ezen a szinten azonosítjuk a töredéken szereplő valamennyi liturgikus-zenei tételt. A tételek liturgikus funkcióját három, illetve négy paraméter segítségével határozzuk meg (attól függően, mise- vagy zsolozsmakódex töredékéről, illetve temporale- vagy sanctorale-töredékről van-e szó) – liturgikus időszak (Tempus), ünnep (Dies), hóra (Hora) és műfaj (Genre) –, a zenei azonosítást pedig az incipit (Incipit), a tónus (Mode) és a CANTUS azonosítószám (CANTUS ID) teszi lehetővé.

A harmadik szinten kerül sor a tartalmi különlegességek diszkurzív-elemző kifejtésére, amely előrevetíti a töredék monografikus feldolgozását.

A Fragmenta Manuscriptorum Musicalium Hungariae Mediaevalis projekt kapcsolódik a világhálón megjelenő egyéb, hasonló célokat követő adatbázisokhoz, s így hozzájárulhat a történelem viszontagságai során több ország archívumaiban szétszóródott, hajdan összetartozó töredékek és töredékcsoportok virtuális újraegyesítéséhez.